A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Kadencja 2018-2023

 1. Uchwała Nr I/1/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie  z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 2. Uchwała Nr I/2/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 3. Uchwała Nr I/3/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 4. Uchwała Nr  I/4/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 5. Uchwała Nr I/5/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 6. Uchwała Nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 7. Uchwała Nr I/7/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 8. Uchwała Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czytse Środowisko" z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "czyste Środkowsiko" na lata 2028-2021
 9. Uchwała Nr I/9/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2018 r.
 10. Uchwała Nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2019-2022
 11. Uchwała Nr II/11/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2019 r.
 12. Uchwała Nr III/13/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2019r.w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin za 2018 rok.
 13. Uchwała Nr III/12/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” za 2018 rok
 14. Uchwała Nr IV/14/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 18 września 2019 r. w sprawie odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
 15. Uchwała Nr IV/15/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2019- 2022
 16. Uchwała Nr IV/16/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2019 r.
 17. Uchwała Nr V/17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych oraz przystąpienia do programu w celu pozyskania dofinansowania.
 18. Uchwała Nr V/18/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości i terminu wpłaty rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie na 2020 rok.
 19. Uchwała Nr VII/19/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek oraz określenie stawki opłaty podwyższonej.
 20. Uchwała Nr VII/20/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2020-2023
 21. Uchwała Nr VII/21/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2020 r.
 22. Uchwała Nr VII/22/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. Uchwała Nr VII/23/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środkowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminami i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 24. Uchwała Nr VII/24/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 25. Uchwała Nr VIII/25/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia19 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2020 r.
 26. Uchwała Nr IX/26/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady.
 27. Uchwała Nr IX/27/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 28. Uchwała Nr IX/28/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 29. Uchwała Nr IX/29/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 30. Uchwała Nr IX/30/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2020 r.
 31. Uchwała Nr IX/31/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2020-2023
 32. Uchwała Nr IX/32/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 33. Uchwała Nr IX/33/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odroczenia terminu płatności składki członkowskiej za 2020 r.
 34. Uchwała Nr XI/34/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Gmin za 2019 rok
 35. Uchwała Nr XI/35/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin za 2019 rok.
 36. Uchwała Nr XI/36/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regiony Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko na 2020r.
 37. Uchwała Nr XI/37/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/ 61/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIV/63/2013 z dnia 15 października 2013r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVII/ 78/2014 z dnia 6 czerwca 2014r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVIII/ 80/2014 z dnia 29 października 2014r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr VI/24/2015 z dnia 17 grudnia 2015r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr VIII/ 38/2016 z dnia 29 czerwca 2016r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XI/ 50/2016 z dnia 28 grudnia 2016r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIII/ 56/2017 z dnia 10 maja 2017r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XV/ 61/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XXI/73/2018 z dnia 14 listopada 2018r.
 38. Uchwała Nr XII/38/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
 39. Uchwała Nr XII/39/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródźko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2020-2023
 40. Uchwała Nr XII/40/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2020 r.
 41. Uchwała Nr XII/41/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości i terminu rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin Regionu "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie na 2021 rok.
 42. Uchwała Nr XIII/42/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2021-2024
 43. Uchwała Nr XIII/43/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "czyste Środowisko" na  2021 r
 44. Uchwała Nr XIV/44/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Gmin za 2020 rok.
 45. Uchwała Nr XIV/45/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin za 2020 rok.
 46. Uchwała Nr XIV/46/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2021 - 2024.
 47. Uchwała Nr XIV/47/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2021 r.
 48. Uchwała Nr XV/48/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości i terminu rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie na 2022 rok.
 49. Uchwała Nr XV/49/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 50. Uchwała Nr XV/50/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 51. Uchwała Nr XVI/51/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2021 - 2024.
 52. Uchwała Nr XVI/52/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego " Czyste Środowisko" na 2021 r.
 53. Uchwała Nr XVI/53/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2022 - 2025.
 54. Uchwała Nr XVI/54/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2022 r.
 55. Uchwała Nr XVI/55/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 56. Uchwała Nr XVII/56/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" za 2021 rok.
 57. Uchwała Nr XVII/57/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin za 2021 rok.
 58. Uchwała Nr XVII/58/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 59. Uchwała Nr XVIII/59/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".
 60. Uchwała Nr XVIII/60/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2022 - 2025.
 61. Uchwała Nr XVIII/61/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2022 r.
 62. Uchwała Nr XVIII/62/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości i terminu rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie na 2023 rok.
 63. Uchwała Nr XVIII/63/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 64. Uchwała Nr XIX/64/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2023 – 2026.
 65. Uchwała Nr XIX/65/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2023 r.
 66. Uchwała Nr XIX/66/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 67. Uchwała Nr XIX/67/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 68. Uchwała Nr XIX/68/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 69. Uchwała Nr XIX/69/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 70. Uchwała Nr XIX/70/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 71. Uchwała Nr XIX/71/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 72. Uchwała Nr XIX/72/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” za 2022 rok.
 73. Uchwała Nr XIX/73/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin za 2022 rok.
 74. Uchwała Nr XIX/74/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2023 – 2026.
 75. Uchwała Nr XIX/75/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2023 r.
 76. Uchwała Nr XIX/76/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIV/63/2013 z dnia 15 października 2013r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVII/78/2014 z dnia 6 czerwca 2014r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XVIII/80/2014 z dnia 29 października 2014r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr VI/24/2015 z dnia 17 grudnia 2015r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr VIII/38/2016 z dnia 29 czerwca 2016r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XI/50/2016 z dnia 28 grudnia 2016r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIII/56/2017 z dnia 10 maja 2017r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XV/61/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XXI/73/2018 z dnia 14 listopada 2018r., uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XI/37/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
 77. Uchwała Nr XXI/77/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 78. Uchwała Nr XXI/78/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 79. Uchwała Nr XXII/79/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 80. Uchwała Nr XXII/80/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 81. Uchwała Nr XXII/81/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 82. Uchwała Nr XXII/82/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 83. Uchwała Nr XXII/83/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2023 r.
 84. Uchwała Nr XXII/84/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości i terminu rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie na 2024 rok.
 85. Uchwała Nr XXIII/85/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 86. Uchwała Nr XXIII/86/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 87. Uchwała Nr XXIII/87/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/61/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 88. Uchwała Nr XXIV/88/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2024 – 2027.
 89. Uchwała Nr XXIV/89/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2024 r.
 90. Uchwała Nr XXIV/90/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

data publikacji: 21.01.2019, ostatnia aktualizacja: 15.12.2023, odsłon: 10 799


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo