A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, adres biura: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, reprezentowane przez Zarząd (dalej: Związek Gmin),
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Związek Gmin w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017.1289 t.j.), za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających umów (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub przepisów ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w zakresie realizowanych zadań publicznych związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych może być operator odbierający odpady z terenu Państwa Gminy wyłoniony w drodze przetargu, z którym Administrator zawarł umowę,
 • Państwa dane osobowe, w tym podstawowe dane kontaktowe Związek Gmin przetwarza tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w celu ściągnięcia, monitorowania i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu zapewnienia technicznej obsługi bazy danych,
 • Związek Gmin Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywał w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
 • przesłany pocztą tradycyjną na adres Biura Związku Gmin: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, lub mailem przesłany na adres e-mail: sekretariat@zg-ostroda.pl

W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o Dopisek: [Uprawnienia RODO]

 

data publikacji: 01.06.2018, ostatnia aktualizacja: 01.06.2018, odsłon: 2 195


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo