A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Strona internetowa Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz Biuletynu Informacji Publicznej

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób Głuchych
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-05
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: na bieżąco
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Gątowski
 • e-mail: administrator@zg-ostroda.pl
 • Telefon: 572 389 085

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wiceprzewodniczący Związku Gmin Przemysław Perraud 
 • Adres: ul. Stefana Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda
 • e-mail: sekretariat@zg-ostroda.pl
 • Telefon: 89 506 50 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, ul. Stefana Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda.

 • Budynek Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, posiada 3 wejścia, jedno z nich jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada platformę schodową do użytku przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. Platforma umożliwia dostanie się na parter budynku. Biuro Obsługi Klienta urzędu obsługuje windę.
 • Pracownicy Biura Obsługi Klienta przeprowadzają wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy.
 • Na parterze znajduje się łazienka przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • Osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym.
 • Na parkingu znajdują się jedno oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada na parterze zawieszoną tablicę informacyjną na temat rozkładu pomieszczeń, w sposób wizualny.
 • Budynek posiada informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej.

Strona Związku Gmin zawiera następujące ułatwienia:

 • Focus wokół elementów nawigacyjnych.
 • Wyróżniony kontrast odnośników.
 • Zmiana wielkości czcionki.
 • Odcienie szarości
 • Wysoki kontrast.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
data publikacji: 06.08.2021, ostatnia aktualizacja: 06.08.2021, odsłon: 3 084

 

data publikacji: 05.08.2021, ostatnia aktualizacja: 08.03.2024, odsłon: 4 024


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo