A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

REGULAMIN KONKURSU ZBIÓRKI MAKULATURY

27.10.2022

 

 

 

 

Materiał promocyjny:
LINK do filmu na platformie youtube

 

REGULAMIN

KONKURSU ZBIÓRKI MAKULATURY

„Zbieramy papiery na…”

(zgłoszenia do udziału w konkursie są przyjmowane do 10.11.2022 r.)

1) Organizator: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (dalej: Związek Gmin).

2) Cel konkursu: edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców z terenu Związku Gmin, kreowanie postaw proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami.

3) Adresaci konkursu: placówki oświatowe – przedszkola i szkoły podstawowe – działające na terenie samorządów lokalnych zrzeszonych w Związku Gmin (Miasto Ostróda, Miasto Iława, Gmina Ostróda, Gmina Iława, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Grunwald, Gmina Małdyty, Gmina Dąbrówno, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Miłomłyn, Gmina Kurzętnik, Miasto Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Miasto i Gmina Zalewo, Miasto i Gmina Olsztynek, Gmina Jonkowo, Gmina Lubawa, Gmina Godkowo).

4) Grupy konkursowe:

 1. Grupa I – przedszkola
 2. Grupa II – szkoły podstawowe (dalej jako: Placówki).

5) Czas trwania konkursu:

 1. Rozpoczęcie konkursu 24.10.2022 r.;
 2. Zakończenie konkursu 21.11.2022 r.;
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 25.11.2022 r. podczas konferencji ekologicznej, która odbędzie się w Ostródzie.

6) Kryteria oceny:

 1. Makulatura zostanie zważona na wadze spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., co zostanie potwierdzone wymaganymi prawem dokumentami. Stwierdzona w ten sposób waga będzie stanowić podstawę do obliczenia wskaźnika.
 2. Wysokość wskaźnika uzyskanego przez daną Placówkę biorącą udział w konkursie ustala się dzieląc łączną masę zebranej makulatury przez liczbę uczniów, uczęszczających do tej Placówki.
 3. W przypadku zespołu szkół, Placówka może złożyć dwa oddzielne zgłoszenia: Grupa I - przedszkola i Grupa II - szkoły podstawowe z przypisaniem ilości dzieci do odpowiednich grup.

7) Nagrody:

 1. główna nagroda: pieniężna w wysokości: 5000 zł;
 2. II miejsce nagroda:  pieniężna w wysokości: 3000 zł;
 3. III miejsce nagroda:  pieniężna w wysokości: 2000 zł;
 4. pozostałe placówki, które uzyskają wskaźnik zebranej makulatury powyżej 2 kg/os. otrzymują nagrodę w postaci: nagrody rzeczowe, gadżety proekologiczne od sponsorów konkursu.

8) Obowiązki Placówki uczestniczącej w konkursie: Przesłanie zgłoszenia udziału danej Placówki w konkursie mailowo na adres: zbieramypapiery@wp.pl, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

9) Warunki zbierania makulatury:

 1. W ramach Konkursu zbierana jest makulatura (bez innych zanieczyszczeń i odpadów) czyli: tektura, papier, książki, zeszyty, gazety, czasopisma, opakowania kartonowe. Nie zbieramy zanieczyszczonego papieru opakowaniowego, papieru foliowanego, papierów gumowanych, asfaltowanych, natłuszczanych, powlekanych woskami lub żywicami, tapet, map, oklein  meblowych, kalek barwiących, makulatury zbutwiałej lub zagnitej) itp.).
 2. Zbiórka makulatury prowadzona jest przez wyznaczonych pracowników Placówek. Makulatura będzie gromadzona oraz odpowiednio popakowana (np. obwiązana sznurkiem) w przeznaczonych przez Placówki miejscach. Wyznaczony przez Placówkę pracownik szkoły odpowiedzialny jest za zważenie przygotowanej do odbioru makulatury i po potwierdzeniu przez odbierających makulaturę podanie wyniku na adres mailowy: zbieramypapiery@wp.pl organizatora Konkursu.

10) Warunki odbioru makulatury:

 1. Odbiór makulatury prowadzony będzie w ten sposób, że osoba wyznaczona przez Placówkę, zgłasza do Organizatora mailowo na adres e-mail: zbieramypapiery@wp.pl konieczność odbioru makulatury, a pracownik  Organizatora organizuje odbiór makulatury w przeciągu 3 dni roboczych od wysłania zgłoszenia.
 2. Odbiór makulatury odbędzie się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
 3. Odbiór oraz transport makulatury jest po stronie Organizatora, załadunek makulatury jest po stronie pracowników Placówki.

11) Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania wyników konkursu w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych, na co Placówki wyrażają zgodę.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
 3. Koordynator Konkursu ze strony Organizatora – Perraud Przemysław, tel. 89-6725573, email: przemyslaw.perraud@zg-ostroda.pl preferowany kontakt mailowy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnik Konkursu (jego opiekun prawny) akceptując regulamin wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć, nagrań filmowych i wywiadów z udziałem uczestnika dla celów promowania zbiórki makulatury, a powstałe zdjęcia, nagrania filmowe i teksty będą wykorzystywane w publikacjach i materiałach audiowizualnych, w tym m.in. w prasie lokalnej i portalach internetowych.
 6. Regulamin konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych ZWIĄZKU GMIN. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu następuje poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej; odstąpienia od organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 7. Zgłoszenia przesyłane z Placówek, które znajdują się poza terenem Związku Gmin zgodnie z zapisem pkt. 3 (Adresaci), nie będą brane pod uwagę.

12) Załączniki:

     a) Formularz zgłoszeniowy - doc -pdf

13) Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, adres biura: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, reprezentowane przez Zarząd (dalej: Związek Gmin), tel.: 89 506 50 10, e-mail: sekretariat@zg-ostroda.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” jest Pan Przemysław Gątowski, e-mail: iod@zg-ostroda.pl ; tel.: 89 506 50 10.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu statutowej działalności (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przed Państwa zgody, w obszarach tej zgody wymagających (wizerunek). Poprzez zgodę rozumie się uczestnictwo w konkursie.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie edukacyjnej, administracyjnej, informatycznej oraz innych realizujących zadania na rzecz Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych poza transferem danych do serwisów Facebook. W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn. Facebook, dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook (dane przetwarzane na podstawie zgody, a jako zgodę rozumie się dobrowolne uczestnictwo w konkursie). W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, administrator informuje, że współadministrator fanpage, jakim jest Facebook Ireland wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
 8. Ma Pani/Pan prawo, z zastrzeżeniem przepisów prawa, do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

UWAGA:
Zgłoszenia do udziału w konkursie są przyjmowane do 10.11.2022 r.

DO POBRANIA - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU "ZBIERAMY PAPIER NA..."
FORMAT - doc
FORMAT - pdfWSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo