A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Nr SOA.273.6.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE SOA.273.6.2019

 Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego jednego (1) samochodu osobowego wraz z wyposażeniem i pakietem przeglądów

Związek Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego jednego (1) samochodu osobowego wraz z wyposażeniem i pakietem przeglądów.

Ofertę należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do siedziby Związku Gmin w terminie do dnia 01.03.2019 r. do godziny 11:00.

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr I - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Załącznik nr 6 - Odpowiedź do zapytania ofertowego na dostawę samochodu
Załącznik nr 7- Zmiana treści zapytania ofertowego
Załącznik nr 8-  Protokół do zapytania ofertowego
Załącznik nr 9- Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE SOA.273.6.2019

Rozdział I — Informacje ogólne

1. Zamawiający:

Związek Gmin Regionu Ostródzko-lławskiego „Czyste Środowisko” ul. Stefana Czarnieckiego 28

14-100 Ostróda

Strona WWW: www.czystesrodowisko.eu e-mail: sekretariat@zg-ostroda.pl tel.: 89 506 50 10

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro prowadzone poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

3. Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie użyte słowo lub zwrot: ustawa — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

4. Osobami do kontaktów ze strony Związku Gmin Regionu Ostródzko-lławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie jest Krystyna Dobkiewicz, tel. 89 506 50 10, e-mail: sekretariat@zg-ostroda.pl

Rozdział Il — Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego jednego (I) samochodu osobowego wraz z wyposażeniem i pakietem przeglądów dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-lławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

Kod CPV zamówienia: 34110000-1 — samochody osobowe

Rozdział III — Warunki zamówienia

1. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania Ofertowego.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub osobiście w siedzibie Związku Gmin w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 11:00.

Koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona nazwą (firmy) i adresem wykonawcy, oraz opisana: „Dostawa fabrycznie nowego jednego (1) samochodu osobowego wraz z wyposażeniem i pakietem przeglądów dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-lławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie — nie otwierać przed 25.02.2019 r. godz. 11:00”

3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: najniższej oferowanej ceny — 100 %,

4. W ofercie należy podać cenę netto i brutto zakupu oraz usługi.

5. Termin realizacji zamówienia: dostawa w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy.

Rozdział IV — Dołączone dokumenty

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

2.  Formularz ofertowy

3.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4.  Doświadczeniu Wykonawcy

5.  Projekt umowy

data publikacji: 13.02.2019, ostatnia aktualizacja: 04.03.2019, odsłon: 1 007


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo