Ogłoszenie nr 574392-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko": „Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
„Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko", krajowy numer identyfikacyjny 51040700800000, ul. Stefana Czarnieckiego  28 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5065010, , e-mail sekretariat@zg-ostroda.pl, , faks 89 642 30 15.
Adres strony internetowej (URL): https://www.czystesrodowisko.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.czystesrodowisko.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.czystesrodowisko.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ
Adres:
Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" , ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostród, I piętro pokój 104 sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”
Numer referencyjny: SOA.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie.Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót na elewacji związanych z : a) konserwacją i renowacją powierzchni z cegły licowej, b) konserwacją i renowacją powierzchni tynkowanych, c) konserwacja i renowacją dekoracji malarskich, d) konserwacja i rekonstrukcja kamiennych detali architektonicznych e) konserwacją i renowacją detali architektonicznych wykonanych w tynku, f) konserwacją i renowacją elementów metalowych wykonanych metodą kowalską , g) konserwacją i renowacją ceramicznych nakryw, h) konserwacją i renowacją kamiennych parapetów, i) wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, j) robotami towarzyszącymi, budynku mieszczącego się przy ul. Czarneckiego 28, 14-100 Ostróda Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót a) DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH PRGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - AUTORSTWA IZABELII J. ŚWIĘTOCHOWSKIEJ, GRZEGORZA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO b) PROJEKT ZAMIENNY ADAPTACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBICZNEJ NA BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO- IŁAWSKIEGO " CZYSTE ŚRODOWISKO - AUTORSTWA PRACOWNI PROJEKTOWEJ AKON c) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

II.5) Główny kod CPV: 45453100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262500-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  9   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający określa, że wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 9 (dziewięć) miesięcy od dnia wejścia w życie umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 000 zł. Szczegółowe wymogi OC 1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji Zamówienia, w okresie gwarancji do posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt, prowadzonej działalności obejmującej swym zakresem realizację Zamówienia oraz realizację obowiązków gwarancyjnych (dalej polisa ubezpieczenia OC). 2. Wymogi dotyczące umowy ubezpieczenia OC: A. umowa ubezpieczenia OC swoim zakresem ochrony będzie obejmować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za działanie lub zaniechanie związane z realizacją Zamówienia, B. okres ubezpieczenia wynikający z polisy ubezpieczenia będzie obejmował okres wykonywania obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia, w tym również w okresie gwarancyjnym, C. suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia; D. ubezpieczone będą szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców, jeśli Wykonawca korzystać będzie z podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej. E. dopuszcza się wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na rozsądnym rynkowo poziomie, z uwzględnieniem możliwości samodzielnego sfinansowania przez Wykonawcę niezaspokojonej przez ubezpieczyciela kwoty roszczenia. F. ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować w szczególności: a) pokrycie szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa, b) pokrycie szkód powstałych w środowisku – dotyczy szkód powstałych wskutek nagłego zanieczyszczenia środowiska, c) pokrycie szkód powstałych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach, d) pokrycie szkód powstałych po przekazaniu robót lub usług wynikłe nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”), e) pokrycie szkód wyrządzonych w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi, np. remontu, modernizacji, odbudowy, obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac, 3. Konieczność uzyskania akceptacji Zamawiającego warunków polisy OC. 4. W sytuacji, gdy Wykonawca zawrze polisę ubezpieczenia OC na okres ubezpieczenia krótszy niż okres wskazany w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnej polisy ubezpieczenia OC na warunkach odpowiadających co najmniej wymogom określonym w niniejszym paragrafie co najmniej na 7 dni przed upływem okresu ubezpieczenia wygasającej polisy ubezpieczenia OC. Żadna z kolejnych wymaganych polis ubezpieczenia OC nie może w szczególności zawierać jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia przedmiotowego związanego z Realizacją Zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: 3.1 [doświadczenie] w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane, obejmujące swym zakresem remont nieruchomych obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub do innego właściwego rejestru, o łącznej wartości trzech robót budowlanych co najmniej 1.500 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jedna z tych robót została wykonana w oparciu o dokumentację konserwatorską oraz co najmniej jedna z tych robót obejmowała remont obiektu budowlanego w zakresie elewacji; 3.2. [kwalifikacje zawodowe] dysponuje co najmniej osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia: 3.2.1. jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz odbytą co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. oraz  co najmniej 2 letnie (licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami) doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w kierowaniu robotami budowlanymi przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 6 miesięczną aktywność zawodową w opisanym powyżej zakresie. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3.2.2. zespołem realizującym prace konserwatorskie składającym się z co najmniej 2 osób, w tym: jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich posiadającą:  kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.: Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust.1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. oraz  co najmniej 3-letnie (licząc od momentu uzyskania tytułu zawodowego magistra po ukończeniu właściwych studiów wyższych) doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w nadzorze lub kierowaniu pracami konserwatorskimi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 12 miesięczną aktywność zawodową w opisanym powyżej zakresie. co najmniej jedną osobą posiadającą:  co najmniej 1 roczne (licząc od momentu uzyskania tytułu zawodowego magistra po ukończeniu właściwych studiów wyższych) doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w wykonywaniu prac konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 6 miesięczną aktywność zawodową w opisanym powyżej zakresie. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 65 ) w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego. Wykonawca powinien zapewnić tłumacza. 4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 5. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – (oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 7), zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale. 8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszym dziale ust. 3.1: w zakresie 3.1.a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (dokumenty te powinny być wystawione odpowiednio do zakresu, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza: 1.1. Aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki nr 1A i 1B do SIWZ); 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów powinno być złożone w oryginale; 1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale V punkt 1 podpunkt 1.1. niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj: (załącznik nr 1C do SIWZ) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym lecz nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: 3.1. brak podstaw wykluczenia 3.2 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3.3 spełnienie warunków udziału w postepowaniu lub kryteria selekcji: 3.2.1 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000 zł, 3.2.2 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3.2.3 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, oraz zakresu wykonywanych przez te osoby czynności wraz z podaniem podstawy dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ), 3.2.4 oświadczenie na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej (załącznik nr 6 do SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 50 1160 2202 0000 0003 1688 0959 z dopiskiem „Wadium – „Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”. 5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wykonawca powinien dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu, musi być udzielone do końca terminu związania ofertą oraz zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium. 8. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9. Dla skutecznego wniesienia wadium wymagane jest jego wniesienie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium w pieniądzu jego wniesienie następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 6, w przypadku pozostałych form wadium ich wniesienie następuje w chwili ich złożenia Zamawiającemu. 10. Zamawiający zwraca wadium: 1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu umowy, 3) wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – na jego wniosek. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 80,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy dokonywane będą za zgodą obu stron aneksem do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty Generalnego Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania stron do wprowadzenia zmiany. 3. Niezależnie od treści innych zapisów umowy, zmiana postanowień umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty Generalnego Wykonawcy jest możliwa jeżeli jest spowodowana: 1) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, 2) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w Dokumentacji projektowej, 3) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Generalnego Wykonawcy, 4) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji projektowej - po uprzedniej akceptacji Inwestora, 5) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 6) opóźnieniami w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) brakiem możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Generalnego Wykonawcy. 4. Generalny Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5. Generalny Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust.4. 6. Jeżeli Generalny Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 3 powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 4 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 5 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia, w którym Generalny Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 9. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 8. i wydania Generalnemu Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 11. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru dokumentacji, o której mowa w pkt ust. 8. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru o jej kopii. 12. W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.6 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Inwestorowi wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 13. W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru, Inwestor powiadomi Generalnego Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 9.1 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019, poz. 10101) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 9.2 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym a wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 9.3 Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 9.4 Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 9.5 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą - Kodeks cywilny. 2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 10. W sytuacji gdy, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania w oświadczeniu (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę i podania nazwy firmy podwykonawcy (o ile są znane) 11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że całość zamówienia wykona samodzielnie. 13. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. Dokumentacja projektowa, na którą składają się: a)decyzja z dnia 31 sierpnia 2016r. nr 328/2016 Starosty Ostródzkiego o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami (str.8 Projektu Zamiennego); b)pozwolenie nr 580 z dnia 07 września 2017r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (str. 9 Projektu Zamiennego); c)projekt zamienny – adaptacja budynku użyteczności publicznej -projektant: Maria Ceynowa; d)dokumentacja badań konserwatorskich; e) program prac konserwatorskich; f) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót konserwacji i renowacji elewacji budynku (SSTWiOR) - łącznie Dokumetacja projektowa Załącznik Nr 8 do SIWZ; 3. Zamawiający wymaga przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej obiektu, na którym mają być wykonywane roboty. Koszty wizji lokalnej ponosi wykonawca. 4. Termin wizji lokalnej zostanie ustalony z Zamawiającym na pisemny wniosek Wykonawcy złożony na adres email: sekretariat@zg-ostroda.pl 5. Zamawiający informuje, iż w przypadku zastosowania w SIWZ określenia przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie, nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne, co wskazane w SIWZ, których jakość nie może być gorsza od jakości określonej w specyfikacji produktu. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót - tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają̨ na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019. poz. 1040). 7. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić́ Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ o zatrudnieniu pracowników o których mowa w pkt 6 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować́ taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą. 8. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są̨ zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą̨ wpuszczani na teren budowy - nie będą̨ mogli wykonywać́ pracy z winy Wykonawcy. Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy pozostają̨ w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować́ fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy tych osób i przedłożyć́ niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać́ je w sposób nie naruszający przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć́ odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są̨ niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez niego firm (nazw) podwykonawców ( o ile są już znane). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, oraz przekazania informacji na temat ewentualnych nowych podwykonawców, którym Wykonawca w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. W przypadku braku z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 11. W przypadku braku oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie sam realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 12. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, chyba, że zaproponuje dłuższy okres gwarancji w Formularzu ofertowym. 13. Kod CPV: 45453100-8 – roboty renowacyjne 45262500 - Roboty murarskie i murowe 1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w pok. 104 Sekretariat , w Ostródzie ul. Czarnieckiego 28, I piętro w terminie do dnia 02 sierpnia 2019 roku do godz. 10.00. 1.1 Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie Numer sprawy: SOA.271.2.2019 „Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie” Nie otwierać przed 02 sierpnia 2019 roku do godz. 10:15 1. Istotne postanowienia umowy zamieszczone są w wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności .
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH